Wij

Stichting Alexander is een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek en richt zich op empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders en op de betrokken professionals en bestuurders. Stichting Alexander vindt dat kinderen en jongeren bij uitstek in staat zijn om hun meningen te geven, mee te denken over onderzoek, onderzoek vorm te geven en zo kennis te genereren die het perspectief van kinderen en jongeren centraal stelt. Met 20 jaar ervaring in alle leefdomeinen van jeugdigen, van zorg tot onderwijs, van gezondheid tot cultuur en van wonen tot werken, is Stichting Alexander in staat participatie op een hoger plan te brengen en duurzaam te verankeren. De kennis en expertise van Stichting Alexander worden uitgedragen via coaching, training, colleges, workshops en publicaties. Stichting Alexander werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen de sectoren zorg, onderwijs, gezondheid, arbeid en kunst/cultuur.

In Nederland is Stichting Alexander in 2007-2008 samen met andere partijen een onderzoek gestart dat ten grondslag ligt aan de totstandkoming van de Nederlandse Q4C Kwaliteitsstandaarden Zorg voor de Jeugd. In totaal namen 175 kinderen en jongeren, pleegouders en biologische ouders deel aan dit onderzoek (Van Beek, Rutjes, 2009). Als resultaat is in 2009 de huidige set van standaarden tot stand gekomen. Sindsdien is Stichting Alexander zich blijven inzetten als pleitbezorger voor de implementatie van de standaarden. In 2011 vond er een aanvullend toetsend onderzoek plaats door Stichting Alexander naar het functioneren van de zorg aan de hand van de kwaliteitstandaarden (Rutjes, Sarti, 2012). 

Defence for Children is een internationale en onafhankelijke organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van kinderen. Leidraad voor het werk van Defence for Children is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Defence for Children zet zich in voor de bevordering van de naleving van het Kinderrechtenverdrag en richt haar activiteiten op politici, beleidsmakers en professionals die werken met en voor kinderen. Defence for Children wil bereiken dat zij bekend zijn met de rechten van kinderen en zich inzetten om het Kinderrechtenverdrag te implementeren en na te leven. Het eindresultaat van alle activiteiten van Defence for Children moet zorgen voor verbetering van de omstandigheden en positie van kinderen en jongeren in wetgeving, beleid en praktijk. De instrumenten die Defence for Children hanteert om haar doelen te bereiken zijn het doen van onderzoek, het geven van voorlichting en trainingen, het voeren van lobby, actie en belangenbehartiging en het bieden van rechtshulp ter verdediging van de rechten van kinderen en het aan de kaak stellen van kinderrechtenschendingen.

Defence for Children is vanaf 2004 betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Quality 4 Children Standards for Out-of-Home Child Care; en heeft een inhoudelijk bijdrage geleverd aan de eerder genoemde twee publicaties over Q4C. Volgens Defence for Children zijn de standaarden een concrete uitwerking van het Kinderrechtenverdrag en de internationale  richtlijnen voor alternatieve zorg. Defence for Children treedt op als pleitbezorger voor de implementatie van de standaarden omdat zij van mening is dat dit positief zal bijdragen aan de naleving van kinderrechten in de zorg voor de jeugd. 

Stichting Q4C Nederland stelt zich tot doel (uit de stichtingsstatuten): “De verspreiding bevorderen van kennis en toepassing van de in en voor de jeugdzorg ontwikkelde kwaliteitsstandaarden die zijn opgesteld vanuit de optiek van kinderen en jongeren die uit huis zijn geplaatst in de jeugdzorg, de jeugd geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, alsmede hun ouders en eventuele pleegouders. De stichting baseert zich hierbij op de uitgangspunten van Quality4Children zoals neergelegd in de internationale standaarden.” De stichting zet zich in voor implementatie van de Nederlandse standaarden in de Nederlandse zorg voor de jeugd. De Stichting Q4C-NL is in 2008 opgericht. De Stichting heeft in 2014 besloten over te gaan tot een proactieve rol in het toezicht op het gedachtegoed en de juiste naleving van de standaarden.